Algemene voorwaarden

 1. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt onze klant uitdrukkelijk de hierna bedongen verkoopsvoorwaarden. Deze verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkopen met en door ons aangegaan. Andersluidende voorwaarden zijn slechts van kracht mits uitdrukkelijke geschriften desbetref- fend van onzentwege. Feitelijke afwijkende gedragingen door ons gesteld of geduld door de klant, zelfs bij herhaling, rechtigt de klant niet zicht daarop te beroepen en is in zijnen hoofde geen verworven recht. Afwijkende bedingen op de bestelbons van onze klanten worden uitdrukkelijk als niet geldend erkend. Zij erkennen a contrario onderhavige verkoopsvoorwaarden als de regels het contract tussen onzelf en de koper regerend.

 2. Aanduidingen of prijzen in catalogi, folders, tarieven, diskettes, enz. dienen als inlichtingen te worden beschouwd; de prijzen die worden aan- gerekend zijn steeds de prijzen van de dag.

 3. Bestellingen door de klant geplaatst en door ons aanvaard, moeten binnen de overeengekomen termijn worden afgehaald. Bij niet-afhaling zijn wij gerechtigd de koop-verkoop geheel of gedeeltelijk van rechtswege en zon- der inmorastelling ontbonden te verklaren ten nadele van de koper, die in voorkomend geval ten titel van forfaitaire schadevergoeding een bedrag is verschuldigd van 20% van de kostprijs van de goederen, inclusief de B.T.W., of anders de koper tot aanvaarding van de levering te dwingen.

 4. In geval van insolventie, dreigende insolventie of geruchten desbetref- fend, behouden wij ons het recht voor bestellingen, zelfs voorafgaandelijk door ons aanvaard, niet uit te voeren of, voorafgaand de aflevering, een waarborgsom te eisen, specifiek ten onzen gunste geconsigneerd, vol- doende om de kostprijs van de levering te dekken.

 5. De goederen worden geacht steeds verkocht te zijn, afgeleverd en aan- vaard in onze magazijnen; ze reizen dienvolgens steeds op kosten en op risi- co van de klant, onafgezien de zending franco, fob of cif gebeurt.

 6. Leveringsdata worden door ons steeds ter inlichting verstrekt aan de klant. Geen enkele vertraging in de levering kan aanleiding geven tot ont- binding van de koop-verkoop ten onze nadele, noch tot schadevergoeding ingeval van overmacht zijn wij ontlast van onze verplichting tot leveren, zon- der schadevergoeding.

 7. Voor bestellingen en leveringen beneden de € 123,95 exclusief B.T.W., zijn wij gerechtigd voor administratiekosten een forfaitair bedrag van € 8,68 exclusief B.T.W., in rekening te brengen, benevens eventuele portkosten.

 8. De verkochte goederen blijven onze eigendom zolang de koopsom niet integraal is voldaan; zulks is zelfs het geval wanneer de geleverde goederen zijn verwerkt; in voorkomend geval gaat ons eigendomsrecht over op de goederen, waarin de onderdelen - door ons verkocht - zijn geïncorporeerd.

 9. Alle klachten omtrent de non-conformiteit van leveringen en facturen, dienen ons te bereiken binnen de acht dagen, te rekenen vanaf de lever- ing/verzending van de factuur; klachten omtrent hoeveelheden dienen op het ogenblik van de aflevering/aanvaarding te worden geformuleerd; elke klacht buiten deze termijnen gesteld, is onontvankelijk. Gegrond bevonden klach- ten verplichten ons tot vervanging van de niet-conforme goederen, zonder dat de klant echter recht heeft op enige welkdanige schadevergoeding. De verwerking van goederen impliceert dat de klant geacht wordt de goederen te hebben aanvaard, zelfs voor verborgen gebreken; klachten wegens niet- conformiteit, na verwerking, zijn dienvolgens niet ontvankelijk.

 10. De koper is verplicht onze producten te behandelen en te gebruiken overeenkomstig de regels van de kunst en de bijzondere aanbrengings- wijzen, waarvan veronderstelt wordt dat zij aan hem bekend zijn. De ver- keerde aanbrenging of het gebruik voor andere doeleinden dan deze die oor- spronkelijk beoogd werden, sluit iedere verantwoordelijkheid van onzen twege uit. Onze aansprakelijkheid blijft beperkt tot de kwaliteit van onze pro- ducten. Indien deze kwaliteit gebrekkig of niet overeenstemmend blijkt te zijn, wordt onze verbintenis, en zulks ongeacht de gevolgen van dit gebrek, beperkt tot de kwantitatieve vervanging van het defecte product. Elke actie met betrekking tot verborgen gebreken zal slechts aanvaardbaar zijn binnen een termijn van drie maanden volgend op de ontvangst van de goederen.

 11. Voor zover aangerekend, blijven de verpakkingen onze eigendom. Zij worden enkel bij wijze van waarborg aangerekend. Zij moeten ons franco en in goede staat terugbezorgd worden, voorzien van onze etiketten en merken en zij mogen geen andere producten bevat hebben dat deze waarvoor zij aangerekend werden. Kosten van eventuele reiniging vallen ten laste van de koper. Het borggeld wordt terugbetaald mits de verpakkingen vrachtvrij wor- den teruggezonden binnen de drie maanden na de levering.

 12. De betaling der facturen dient contant bij ons in onze magazijnen te geschieden. Bij gebreke aan contante betaling is van rechtswege en zonder inmorastelling een moratoire intrest verschuldigd ten belope van 12% op jaarbasis, steeds vanaf de datum van de factuur.

 13. Eventuele kortingen voor contante betalingen mogen slechts worden afgetrokken, zo alle voorgaande facturen door de debiteur zijn betaald, zelfs al is de eventuele vervaldag ervan nog niet aangebroken.

 14. Na het verzenden van een aanmaning per eenvoudige brief die zonder gevolg is gebleven, en onafgezien uitdrukkelijk andersluidende betalingster- mijnen tussen partijen overeengekomen, is van rechtswege en zonder verdere inmorastelling de totaliteit van de schulden van de koper opeisbaar, zelfs als is de eventuele vervaldag van één of meerdere facturen nog niet aangebroken.

 15. Ingeval van enige welkdanige wanprestatie van de klant van de koper, inclusief wanbetaling (niet- of niet-tijdige betaling), is de klant van rechtswege en zonder inmorastelling een forfaitaire schadevergoeding ver- schuldigd ten belope van 15% gerekend op de hoofdsom, inclusief B.T.W., met een minimum van € 49,58 en een maximum van € 2.974,72.

 16. Het trekken van wisselbrieven bètekent geen schuldvernieuwing; zulks impliceert dat, onafgezien de wisselverrichting, onderhavige verkoopsvoor- waarden integraal en volledig van kracht blijven. Wisselbrieven worden door ons aanvaard mits ze zijn geaccepteerd door de betrokkene en geavaliseerd door een derde, solvent persoon, ingeval de betrokkene geen fysisch per- soon is, doch een morele. De vervaldag op de dito wisselbrieven zal nooit langer zijn dan 90 dagen. In elk geval zal de koper de verdisconter- ingskosten ten zijne laste moeten nemen, welke hem door ons afzonderlijk zullen worden aangerekend.

 17. Voor alle betwistingen zijn uitsluitend de Rechtbanken bevoegd die territoriaal bevoegd zijn voor het rechtsgebied waar wij onze maatschappelijke zetel houden, behoudens indien wij verkiezen de regels van het gemeen- recht, conform het Gerechtelijk Wetboek, toe te passen. In elk geval zal de klant bij betwisting, ons moeten dagvaarden voor de Rechtbank bevoegd voor het rechtsgebied waar wij onze maatschappelijke zetel houden.